Biografi for: 9900. Anders Jensen Skriver

Biografi for: 9900. Anders Jensen Skriver

9900. Anders Jensen Skriver
Født: 00-00-1529
Gift: 00-00- med Anne AndersDatter Kjærulf
Død: 24-07-1589


-----------------------------------------------------------------

ANDERS JENSEN SKRIVER, Hals
f.(1529) død 24.7.1589 Foged

gift med Anne Andersdatter Kjærulf død 1589-

Børn:
1.Anders
gift med Else Laursdatter død 1660

[kilde 19 Brønderslev Købstad, Børglum Herred. DAA]
------------------------------------------------------------------

ANNE ANDERSDATTER KJÆRULF
(1529) død 1589 begravet i Hals kirke

far: Anders Jensen Kjærulf - død 1554

gift med Anders Jensen død 1589

[kilde 19 Brønderslev Købstad, Børglum Herred. DAA]
-----------------------------------------------------------------

9900 anders jensen skriver
1529 hals herredsskriver; d. 24 jul 1589; d. hals fogedgaard.

[kilde: hyllebusk/slaegt.]
----------------------------------------------------------------

anders jensen skriver, hals
f.(1529) død 24.7.1589, foged
g.m. anne andersdatter kjærulf død 1589
børn: anders g.m. else laursdatter død 1660
[kilde: 19 daa.] far til ane-4950
----------------------------------------------------------------


Himmerland & Kær Herred Aarbog 1914 side 473-474 SMAASTYKKER

FUNDEN BEGRAVELSE I HALS KIRKE.

Ved Restaurering af Koret i Hals Kirke fandtes i Foraaret under Koret en Hvælving, som viste sig at indeholde en stor Egetræskiste med saavel Metal- som Træforsiringer. Den 8.Juni blev der foretaget en nærmere Undersøgelse i Overværelse af Kirkeværgen, og Kisten viste sig at indeholde Liget af en ca. 65 Tommer høj Mandsperson; (ca. 162 cm) under Ligets Hoved laa Resterne af en Pude fyldt med Dun. Tilsyneladende havde Liget været begravet i fuld Paaklædning; der fandtes saaledes Rester af en Haarbedækning, og endvidere var den afdødes rødlige Haar og Tænder nogenlunde velbevaret. Af de sidste fremgik det, at den her begravede havde været en ældre Mand; med Hensyn til Haaret var man derimod ikke sikker paa, hvorvidt det var naturligt Haar eller stammede fra en Paryk. Inden Kisten atter blev lukket, blev der i den nedlagt en forseglet Flaske, hvori lagdes en Beretning om Undersøgelsen. Efter al Sandsynlighed var den afdøde den Anders Skriver i Halsgaard, som i Slutningen af det 16. Aarh. Var Lensmandens Foged i Hals, hvor han Ifølge Indskriften paa en i Koret liggende Gravsten døde 24. Juli 1589. Han var gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard, og blandt deres Børn var den bekendte Købmand og Raadmand Jens Andersen Hals i Aalborg, død i Marstrand 1627. For øvrigt nedstammer et Par ansete norske Slægter (Hammer og Hals) fra Anders Skriver. Om Anders Skriver og Hustru samt deres Børn kan nærmere erfares af C.Klitgaard: Kjærulfske Studier I, S. 35 f. (Jfr. Aalb. Amtstidende 130-131-132/1914 og Aalb. Stifttidende 134/1914.)
-------------------------------------------------------------------

HER LIGGER BEGRAFVIT
ERLIG MAND
ANDERS SCHRIFVER
FOGED UDI HALS GAARD
OCH DØDE UDI HALS DEN
24 JULI I AAR 1589

HER LIGGER BEGRAFVID
ERLIG OCH GUDFRØCHTIGE
QVINDE ANNE ANDERSDATTER
SOM DØDE DEN
AAR GUD VILLE DENEM
GLÆDELIGE UPSTANDELSE
MED ALLE UDVOLDE
------------------------------------------------------------------

Hals Kirke, af Svend Gram Jensen.

Gravminder.
Blandt de bevarede gravminder er ligstenen over Diderik Droste den ældste. Ligstenen, som er fra o. 1500, lå oprindeligt i korets gulv ved siden af ligstenen over Anders Skriver. Diderik Drostes ligsten er siden blevet flyttet til den nuværende plads i skibets vesende, hvorimod ligstenen over Anders Skriver nu befinder sig i våbenhuset, hvor den er opstillet ved vestmuren.
Om Diderik Droste vides med sikkerhed kun det ene, at han var gildesbroder i Guds Legems Lav i Aalborg. Dette lav blev stiftet engang før 1425, og dets medlemmer rekrutteredes først og fremest blandt købmænd og deres hustruer, men også adelige og gejstlige blev optaget i lavet. Sandsynligvis har Diderik været Vitskøl Klosters foged på Hals ladegård.
Om Anders Skriver ved vi, at han var kronens foged på Hals Ladegård. Også Anders nød den ære at blive optaget i Guds Legems Lav. Han døde i 1589, og hans kiste blev nedsat i gravkælderen under korgulvet. Kisten blev åbnet i 1914, og det viste sig da, at Anders Skrivers lig i sin tid var blevet nedlagt i humle, og at hans jordiske rester var nogenlunde velbevaret.

(ps. Svend Gram Jensens kilde er C.Klitgaard efter et brev som siden er bortkommet. - oplyst af Svend Gram Jensen ved en samtale på Hals Lokalarkiv den 26 Juli 2005)
-------------------------------------------------------------------