Biografi for: 39424. Anders Andersen Kjærulff

Biografi for: 39424. Anders Andersen Kjærulff

Person: Anders Ulf [Ane-79208#79200#39424#]
------------------------------------------------
o Anders Andersen Kjærulf born ca. 1450………[Ane-19712]
Selvejergårdmand. død efter 1450. Died at Fogedgård, Vadum Dyrskjøt mener, at Kjærulferne var af "di Wolffer och Pogwisches ( Pogwischernes Vaaben var en til højre springende Ulv i blaat Felt, Wullffernes en brun Ulv i rødt Felt. Sidstnævnte Slægt var meget mægtig i Middelalderen, se herom Angelu s: Holsteinische Adels Cronica, Leipzig 1595.) Stamme fra Holsten," og han siger, at den første ham bekendte Mand af Kjærulferne var: "Anders WIff:
Anders Andersøn Wolff och kaldet, som eigede Aslundgaard, Ø Hassing Sogn, Fogedgaard i Vadum Sogn, der i flere Hundrede Aar var i Slægtens Eje, Biørum, Vadum Sogn och megit gods och gaarde der I Kierherridt och megit I Huethoe och Hannherridt .... och haffde en graa Wlff I wabenet gangendis. Hand leffuede I Kong Erich pommers, Kong Christoffer beyers og første Kong Christierns tid 1430, 1440 och 1450, Som findes I gamle Breffue. Men
Kiervlffs Naffn gaffues hannem aff Kong Erich selff, Saa som han wdj En merchelig Sag til Hoffue wdj nogen Vlffuetræter [var], och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor hand boede, da suarede hand, Jeg boer I
Kiær Herridt; saa sagde Kongen, da skall Du haffue Kiervlffs Naffn, som hand och hans Arffuinger Siden beholt, sampt alt deris Affkombst." Det er vel denne Dyrskjøts Beretning eller maaske snarere en fælles Kilde, der ligger til Grund for den svenske Personalhistoriker Gabriel Anreps Udtalelser i "Ættar Taflor" II. 435, hvor der siges omtrent saaledes: "Af holstensk Adelsm atrikel synes, at Ætten stammer fra Holsten, hvor flere af dem allerede fra 1300 skal have beklædt de højeste Embeder, saavel i gejstlig som i verdslig Stand. I Tiden ved 1400 spredtes de til Jylland, hvor Anders Ulff i Kjær Herred fik af Kong Erik af Pommern for en ham bevist udmærket Tjeneste Navnet Kjerrulff og indførtes blandt dansk Adel samt havde i sit Vaaben en gaaende graa Ulv." -- Om Præsten Jakob Poulsen Kjærulf [Søn af Ane-616 Poul Sørensen Kjærulff]i Skallerup i Vendsyssel (d. 1730) berettes i Wibergs Præstehistorie III. 55, at hans Forfædre var adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede Skjold og Vaaben, da de holdt med Kong Christian II.; jeg kender ikke den oprindelige Kilde til Wibergs Angivelse, men jeg tror som sagt ikke paa, at Slægten mistede sit Adelskab (Skjold og Vaaben) i Klementsfejden, thi de KjæruIfer, vi har Efterretninger om fra Tiden før denne Fejde, betegnes
aldrig som "af Vaaben", men nævnes i Flæng med andre Selvejerbønder. For Fuldstændigheds Skyld skal dog bemærkes, at Personer af den adelige Slægt Griis af Slette ogsaa kan træffes betegnede som Bønder (jvf. Erslev og
Mollerup: Fr. I.s Registr. 477), og lignende Tilfælde forekommer ogsaa for andre Slægters Vedkommende.
Endnu skal angaaende Slægtens Adelskab kun anføres en vist yngre og derfor mere ændret Gengivelse af Traditionen. Den findes i den norske Bureauchef Carl Kierulfs Optegnelser (han døde 1897) og er ham meddelt af hans Faster Anne Dortea Ki erulf (d. 1868), gift med Pastor Fuglsang i Slagelse. Heri fortælles: "Familiens Stamfader angives at have heddet Hans Kjær (I en Variant kaldes han en "fredløs Bonde", der for at have frelst Kong Hans fra en Ulv blev -optaget i Adelstanden med Navnet Kierulf, men paa Papiret er disse Rettigheder nok ikke forhaanden, og jeg, som den ældste nulevende, vil heller ikke eftersøge dem, da jeg ingen ugifte Kierulfs mere ved, der kunde attraa Frøkenpladser i Danmark." (Se Bureauchef With. Lassens personalh.
Samlinger i norske Rigsarkiv (Familien Kierulf).)
Hun knytter altsaa Slægtens Adelskab til Kong Hans, og det kan vist være lige saa rigtigt - eller galt - som at sætte det i Forbindelse med Kong Erik, men Erik af Pommern og Christoffer af Bayern er nu en Gang foretrukne i saa Henseende a f ældre Tiders Genealoger, og den fremragende Kender af danske Adelslægters Forhold, Arkivar Thiset, siger saaledes i Fortalen til "Nyt dansk Adelslexicon", s. IV: "I de gamle Slægtebøger siges fast
hveranden Slægt at være indvandret i en a f disse to Kongers Tid, men kun i de allerfærreste Tilfælde er disse Angivelser at lide paa."
Om denne noget apokryfe Anders Ulff eller Anders Andersen Wolff, givet Navnet Kjærulf, tilføler Dyrskjøt: "Hans Hustrus Naffn haffr Jeg Ingensteds fundet eller spurt, tilmed ogsaa ikke heller fliere aff hans børn wden 3 Sønner, dog en Diel haffue berettet mig, det er hans Sønnesønner, aff Anders Andersen Kierulff 1450 och l454 neffnet."
[Kilde: http://home6.inet.tele.dk/niels_ma/nsl30184.htm] [Niels Martinussen`s Slægt]
-------------------------------------------------------------------------------
Similarity points of INDI I001312 (subm/dk60526a.ged) & I344 (dk81225a.ged): 74
Points summed up from 3 comparisons: -56 85 45
name: 33, date: -139, plac: 50
Individual no. 156 in subm/dk60526a.ged:
0 @I001312@ INDI
1 NAME Anders Andersen /Kjærulf/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 1410
2 PLAC Øster Halne Fogedgård, Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 BAPM
2 DATE ABT 1410
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 OCCU Herredsfoged i Kær Herred
2 QUAY 0
1 DEAT
2 DATE 1458
2 PLAC Aslumgaard, Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
2 SOUR @S000016@
1 BURI
2 DATE ABT 1458
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 FAMS @F000279@
1 FAMC @F000310@
2 PEDI birth
Intervals of events:
Event yyyymmdd yyyymmdd days
birt 14100101 14101231 365
bapm 14100101 14151231 2190
deat 14580101 14581231 365
buri 14580101 14591231 729
occu 14140101 14581231 16435

[kilde: che@post8.tele.dk
Christian Hegelund har post-adresse:
Frisersvej 6
DK-2920 Charlottenlund]
------------------------------------------------------------------