Biografi for: 9856. Anders Andersen Kjærulff

Biografi for: 9856. Anders Andersen Kjærulff

9856. Anders Andersen Kjærulf

Dato Sted Kilde
Født : Før 1520 - C. Klitgaard: "Kjærulfske Studier", side 16-18
Død : Eft 1577 - C. Klitgaard: "Kjærulfske Studier", side 16-18

Stilling : Herredsfoged

Far Mor
Anders Andersen Kjærulf [Ane-19712] Else Wogensdatter [Ane-19713]
Ægteskab Børn
- Marin Bertelsdatter [Ane-9857] Før 1606 - Else Andersdatter Kjærulf 1528 - Bertel Andersen Kjærulf [Ane-4928]- - Johanne Andersdatter Kjærulf

Anders Andersen Kjærulf* Før 1520† Eft 1577
Anders Andersen Kjærulf* Før 1470† Eft 1494
Else Wogensdatter--
Anders Andersen Kjærulf* Før 1448† Før 1458
--
--
--
Anders Kjærulf* Før 1420 - † Eft 1440
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -


Win-Family v.6.0 Webmaster -------- Homepage 17.01.2001

ANDERS ANDERSEN KJÆRULF……………………………………………………………………ane-19712
(1430)
ejer Aslund og Fogitgård
f.Anders Andersen Kjærulf………………………………………………………………ane-39424
g.m.Else WognsDatter……………………………………………………………………………ane-19713
børn:
1.Peder
g.m.Karen BertelsDatter
2.Anders…………………………………………………………………………………………………… ane-9856
g.m.Marie BertelsDatter……………………………………………ane-9857

kilde 19 Dansk Anearkiv

ANDERS ANDERSEN KJÆRULF, Ø.Halne……………………ane-9856
(1490) lever 1572
herredsfoged 1540-

f.Anders Andersen……………………………………………………………………………………ane-19712
m.Else WognsDatter…………………………………………………………………………………ane-19713

g.m.Marie BertelsDatter………………………………………………ane-9857

børn:
1.Else 1545
g.m.Søren Christensen Skriver --1641
(se Ajstrup sogn)

kilde 142

9856 anders andersen kjærulff 1500 ca. ? anders andersen kjærulff var gift første gang med marie bertelsdatter ogsaa kaldet marin bertelsdatter, der var "aff westerbech i himersysel".i 1520 omtales anders andersen kjærulff første gang, og 1533 omtales han i anledning af skipper clements oprør, hvorved anders andersen kjærulf fik sit gods forbudt "uden huis hand kiøbte igien, som dog en herlighed bleff paasadt til cronen."anders andersen kjærulf boede i fogedgaarden i øster halne, vadum sogn, og 1540 nævnes han som herredsfoged i kjær herred, hvilken bestilling han havde i hvert fald til 1572.den 30. november 1560 mageskiftede anders andersen kjærulf med kronen og fik et bol i øster halne og et bol i bjørum, vadum sogn; til gængæld afstod han en gaard i øster hassing by. i 1562 staar anders andersen kjærulf indført i jordebogen over aalborghus len for en gaard i øster halne, som han havde kvit og frit, saa længe han var herredsfoged. afgiften af gaarden var ellers 10 sk. leding, 1 td. smør og 12 hestes gæsteri. endvidere stod han for gaarden holtet i ajstrup sogn og en gaard til i samme sogn, hvilke steder han vist nok ejede. endelig stod han under langtved som bruger af en eng i ajstrup sogn, hvoraf han aarligt svarede 8 pund (16 tdr.) byg.i en præsteindberetning af 1568 nævnes anders andersen kjærulf blandt vadum sogns frie bønder, og det berettes, at han og broderen peder begge boede paa en gaards eje i øster halne, men desuden anføres anders andersen kjærulf som ejer af 1 bol og 5 huse frit bondegods der i sognet samt en gaard og 2 huse i ajstrup sogn, hvilke sidste 3 steders beboere nævnes som hans tjenere. d.v.s. fæstere.den 3. marts 1575 fik anders andersen kjærulff af kongen livsbrev paa et bol i vadum sogn samt paa en eng i holtekjær mod en aarlig afgift paa 2 tdr. byg, 2 pund smør, 1 lam og 3 hestes gæsteri samt 8 pund byg.[kilde: dansk slægtsforskning fredericia 1963,- 621689 side:(ane-1634 og 35) ]. far til ane-4928


Ane - 9856. -Anders Andersen Kjærulf

Dato Sted Kilde
Født : Omk 1495 - -
Død : Omk 1577 - -

Alder : 82
Stilling : Herredsfoged 1577
Vores ane nr. : 112046

Noter : Anders Andersen Kjærulf g. (1) Marin ( Maren ) Bertelsdatter g. (2) ???Anders Andersen Kjærulf " næffnes 1520 och siden wdi Schipper Clements Oprør 1533, huorved hans Gods forbrnt wden huis hand kiøbte Igien, som dog en Herlighed bleff paasadt til Cronen", siger Peder Dyrskjøt. Han boede i Fogedgaarden i Ø. H alne i Vadum Sogn og var 1540 Foged i Kjær Herred, saa han er antagelig bleven Herredsfoged efter den foran nævnte Bertel Jensen i Brorholt. Ligeledes nævnes han som Henrredsfoged 1545, 1552, 1560, 1562 og 1572. - 30/11 1560 mageskiftede han med Kronen, saaledes at han fik 1 Bol i Ø. Halne og 1 Bol i Bjørum (Vadum Sogn) og derfor afstod 1 Gaard i Ø. Hassing By og Sogn. For Forskellen i Landgilde skulde han og Arvinger aarlig svare 2 Pd. Smør og 19 ½ Skilling dansk til Kronen. Hans Vokssegl under Mageskiftebrevet bærer i Omskrift .....ANDERS KIERV..... samt Bomærket.Et andet Segl fra 9. Juni 1545 viser en ulæselig Omskrift og Bomærket, altsaa er der ikke Tale om, at han fører nogen gaaende Ulv i sit Vaaben. Hans Navn findes desuden paa et af ham som Herredsfoged udstedt Synsvidne om Skel m ellem Horsens og Hassing Marker 1546, hvilket Dokument ikke har Segl. De sidste Gange, jeg har truffet ham som Foged, er 1572, da hans Bomærke vist er det samme, som det han brugte 1560, samt 1577, da han udstedte Tingsvidne om Skellet mel lem Horsens og Ørum Sogne.1562 staar han i Jordebogen over Aalborghus Læn for 1 Gaard i Ø. Halne, hvilken han havde kvit og frit, saa længe han var Herredsfoged, medens Afgiften af den ellers var 10 Skilling Leding, 1 Tønde Smør og 12 Hestes Gæsteri, endvidere staar han for Gaarden Holtet i Ajstrup Sogn og 1 Gaard til i samme Sogn, hvilke Steder han vistnok ejede, og endelig staar han under Langtved som Bruger af Holte Eng (Ajstrup Sogn), af hvilken han aarlig svarede 8 Pund (16 Tønder) Byg. I P ræsteindberetning af 1568 nævnes han blandt Vadum Sogns fire frie Bønder, og det berettes, at han og Peder Kjærulf (Broderen) begge boede paa en Gaards Eje i Ø. Halne, men desuden anføres Anders som Ejer af I Bol og 5 Huse frit Bondegods de r i Sognet og 1 Gaard og 2 Huse i Ajstrup Sogn, hvilke sidste 3 Steders beboere nævnes som hans "Tjenere", d. v. s. Fæstere. 1570 3/3 fik han af Kongen Livsbrev paa 1 Bol i Vadum Sogn tilhørende Kronen samt paa en Eng i Holte Kjær mod en aarlig Afgift af 2 Tdr. Byg, 2 Pund Smør, 1 Lam og 3 Hestes Gæsteri af Bolet og 8 Pund (16 Tønder) Byg af Engen, hvilken Afgift skulde ydes paa Aalborg Slot. Han skulde derhos være Kongen huld og tro og Lænsmanden høng og lydig. Et Pa r Aar i Forvejen (1567 10/12) fik han af Lænsmanden paa Alborghus Otte Brahe udvirket, at hans Søn Bertel fik Livsbrev paa Ø. Aslund i Ø. Hassing Sogn. Det er ikke lykkedes mig at finde, hvornaar Anders Kjærulf døde, men derimod ved vi fra Dyrskjøt, at han var 2 Gange gift. Hans første Hustru var Marin Bertelsdatter "aff "Westerbech i Himersysel", med hvem han skal have haft 1 Søn og 2 Døtre. Jeg har forgæves søgt at udfinde, hvor Vesterbæk i Himmerland laa; der kunde være ment Vester Ørbæk i Løgsted Sogn eller Vester Stræt i Vilstsd Sogn, paa hvilke Steder der boede ansete Bondeslægter; man kan ogsaa gætte paa Vest erris i Testrup Sogn, der tilhørte den adelige Slægt Hørby, og som paa en Tid, der nok kunde passe (1546), tilhørte Bertel Andersen Hørby, hvis Søn Laurids netop var Slotsfoged paa Aalborghus ved den Tid, da Anders Kjærulf opnaaede at faa d e føromtalte Livsbreve for sig og Søn; og endelig kan man tænke paa Vesbæk eller Vestbæk.i Romlund Sogn, der ganske vist ikke ligger i Himmerland, men i det gamle Omersyssel, dog saa nær ved Grænsen, at en saadan Fejltagelse vilde være fors taaelig. En Bertel Skriver nævnes 1546 som Tingholder i Vorde Birk, og en Troels Bloch i Vestbæk, fik 11. Febr. 1592 Stadfæstelsesbrev paa Livstid paa Kirkens halve Korntiende i Vorde Sogn. Nærmere har jeg ikke kunnet komme Løsningen af Spørgsmaalet om Marin Bertelsdatters Herkomst. - Hvem Anders Kjærulfs 2den Hustru var, siger Dyrskjøt ikke.

Far Mor
Anders Andersen Kjærulf Else Wogensdatter
Familie med Børn
- Marin Bertelsdatter Omk 1550 - Else Andersdatter Kjærulf

Anders Andersen KjærulfFødt Omk 1495Død Omk 1577
Anders Andersen KjærulfFødt omk 1450Død Omk 1519
Else Wogensdatter--
Anders Andersen KjærulfFødt Omk 1410Død Omk 1458
--
--
--
Anders Ulf Wulf Kjærulf- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -


Win-Family v.6.0 Webmaster -------- Homepage 25 Dec 2001
-------------------------------------------------------------------------------
Similarity points of INDI I001308 (subm/dk60526a.ged) & I340 (dk81225a.ged): 213
Points summed up from 7 comparisons: 3 -5 -23 -14 21 110 121
name: 33, date: -76, occu: 45
Individual no. 152 in subm/dk60526a.ged:
0 @I001308@ INDI
1 NAME Anders Andersen /Kjærulff/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 1510
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 BAPM
2 DATE ABT 1510
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 OCCU Herredsfoged
2 DATE 1540
2 QUAY 0
1 DEAT
2 DATE AFT 1577
2 PLAC Ø. Halne, Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 BURI
2 DATE ABT 1577
2 PLAC Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark
2 QUAY 0
1 FAMS @F000277@
1 FAMC @F000278@
2 PEDI birth
Intervals of events:
Event yyyymmdd yyyymmdd days
birt 15100101 15101231 365
bapm 15100101 15151231 2190
marr 15410101 15511231 4017
deat 15780101 15821231 1825
buri 15780101 15821231 1825
occu 15400101 15401231 365

[kilde: che@post8.tele.dk
Christian Hegelund har post-adresse:
Frisersvej 6
DK-2920 Charlottenlund]
------------------------------------------------------------------
Fra Jørgen Jensen har jeg modtaget 4. april 2007 21:20>>

Vedrørende 9857 Marin Bertelsdatter Hørby oplyser Peder Dyrskjøt, at Vesterbæk ligger i Himmerland.
Klitgård eller var det Peterts kunne ikke finde dette sted. Men det findes skam mellem Bjerregrav og Roum, og ikke langt derfra, lidt uden for Hobro, ligger Hørby. Hvad er nu rigtigt ??
Venlig hilsen
erik.vinranke@privat.dk

---------------------------------------------------------------------