Biografi for: 616. Poul Sørensen Kjærulff

Biografi for: 616. Poul Sørensen Kjærulff

616. Poul Sørensen Kjærulff
Født: 03-11-1650 (daab) i Nørholm.
Gift: 00-00-16741 med Benedikte NielsDatter Steenberg.
Død: 27-04-1720Poul Sørensen Kjærulff, døbt Nørholm 3. Novbr. 1650, blev 1667 Student fra Aalborg og Kandidat 1670 med haud. 7. Maj 1673 blev han, der da var Hører ved Latinskolen i Aalborg, ordineret til Sognepræst i Sønderholm og Frejlev, og 1689 blev han Provst i Hornum Herred.
Hans Eftermand i Præsteembedet blev kaldet med Sukcessionsret 1720 7/6 , saa Pastor Kjærulff er antagelig død ca. 1720. Han var Matematiker, og 18. Juli 1695 havde han Besøg af Biskop Jens Bircherod fra Aalborg, der med Interesse besaa hans matematiske Instrumenter og tillige fik forevist nogle af Kjærulff skrevne danske theologiske Traktater. 1681 ses han at have bortskødet en Gaard i Frejlev. I Følge Wiberg skal han i sit første Ægteskab have haft 2 Sønner og 4 Døtre og i andet Ægteskab 1 Søn, men der var i hvert Fald 3 Sønner i første Ægteskab og 1 i andet.
H
,a
n
,

,
, var første Gang gift (o. 1674) med Benedikte NielsDatter Steenberg, f. 16.., død o. 1685, Datter af hans Formand i Sønderholm Niels Eskildsen (Eskesen), der var en velhavende Mand og bl.a. ejede Raakildegaard i Ellishøj Sogn (15½ Td. Hk.), en Gaard i Aalborg og flere andre Gaarde. I Følge Elvius i Jydske Saml. 2 IV. 413 var Kjærulff gift med Sofie NielsDatter, men Elvius oplyser selv (a. St. 413, 414, 416), at Eskesen havde 3 Døtre, nemlig Anne, gift 1666 med Præsten Peder Curi i Ellishøj, Sofie, d. Sønderholm 1683 som Enke efter Præsten Ole Andersen Hofmann i Ellishøj, og Benedikte, hvilken sidste altsaa maa have været Kjærulffs Hustru. Hendes Fader efterlod sig 8 - 9000 Daler til Deling i 5 Portioner. 12. Oktober 1686 ægtede Kjærulff i Trinitatis Kirke i København Kirstine KnudsDatter Bodum. Da vi ikke kender Børnenes Rækkefølge, skal her først omtales Døtrene, om hvem der kun kan meddeles meget lidt. Birgitte Marie PoulsDatter Kjærulff - Sofie PoulsDatter Kjærulff - ? PoulsDatter Kjærulff -
? PoulsDatter Kjærulff - Søren Poulsen Kjærulff - Niels Poulsen Kjærulff - Bertel Poulsen Kjærulff -
Jacob Poulsen Kjærulff. [ se de Kjærulfske Studier side 94 - 95 - 132 - 141 - 142 ].Sønderholm - Frejlev Sogne.

Indsat som Præst Nr. 6.

c. Aalbg. 7/5 1673 [ Hør. Aalbg..] Poul Sørensen Kjerulff­ , f. Klitgd., Nørholm S.; f. S. Bertelsen K.;
M. Maren Jensdtr.; St. Aalbg. 67 ; E. 28/9 70, h. ; Pr. 89 ; 1 ~ J. D. …. ; 2 S. , 4 D. ;
2 ~ Kbh. Trin. K. 12/10 86 Kirstine Knudsdtr.
Bodum ;
1 S. , see Søren P. K. i Kjøng i S. ;
S. M. Harboe i Durup=S. ; Jacob P. K. i Skallerup=B. ; [ U 17.. ; havde 18/7 95 Besøg af Biskop Bircherod fra Aalbg. Der besaae hans mathematiske Instrumenter og adskillige danske theol. Traktater, som han, in pios juventutis usus, havde conscriberet (Bkrd. Dgbg. 305) ].

(kilde: Wibergs Præstehistorier).