Biografi for: Arnoldus Rhumann

Biografi for: Arnoldus Rhumann

Rhuman, Arnold, 1633-82, Professor, Søn af ndfr. anførte
Professor Wolfgang R., var født i Kjøbenhavn, dimitteredes 1650
fra Herlufsholm, hvortil han 1654 vendte tilbage som Hører, men
som han atter forlod 1655, blev 1661 Rektor ved den lille Skole i
Slangerup, hvorfra han 1662 forflyttedes til det indbringende
Konrektorat i Roskilde, tog 1663 Magistergraden og fik 1669 tillige
Bestalling som Vicelektor i Theologien ved Byens Gymnasium. 1672
rykkede han op til virkelig Lektor og Professor. Død 6. Jan. 1682.
Gift (i Dec. 1673 ell. Begyndelsen af 1674) med Bodil Danclef,
Enke efter Rektor, Mag. Hans Pedersen Kalundborg (IX, 91); hun
boede senere i Vendsyssel og døde paa en «Lystgaard» i Vraa
17. Marts 1700, 77 Aar gammel. Som Resultat af sine filologiske
Studier havde R. forberedt et Værk om Romernes Afhængighed af
Grækerne paa Lærdommens Omraade, men fik kun udgivet Begyndelsen:
«Romæ Atticæ suburbium» (1679), der handler om Bogstaverne;
det er dediceret Forfatterens Mæcen Ove Juul til Villestrup.

Nyerup, Lit. Lex.
Bloch, Roskilde Domskoles Hist. II, 14 f.
Wad, Dimitt. fra Herlufsholm II, 136 ff.

G. L. Wad.
----------------------------------------------------------------------------