Biografi for: 2550. Anders Andersen Ringkjøbing

Biografi for: 2550. Anders Andersen Ringkjøbing

2550. Anders Andersen Ringkjøbing
Født: 01-10-1597 i Ringkjøbing, "formentlig søn af borgerfolk".
Gift: 00-00- med moderen til Ane-1275, -hun døde 02-06-1645.
Død: 11-10-1668 som Biskop i Aalborg.
--------------------------------------------------------------------

2.2.1.1.2.1.2.2.1 Anders Andersen Ringkjøbing
Født 1/10 (10/10 ?) 1597 i Ringkøbing, "formentlig søn af borgerfolk"
Død 12/10 1668 som biskop i Ålborg

Gift 1) med moderen til Else. Hun døde 2/6 1645

Student Ribe 1615, rektor i Ålborg 1617, sognepræst i Henne 1621, sognepræst Varde Jacobi kirke ca. 1623 - 33. Cand. theol. f. B. ved Holmens Kirke 8/11 1639. Var den første præst ved Holmens kirke og den første provst over hans kgl. majestæts skibspræster. Magister 1641, Biskop over Ålborg stift fra 1642. Dr. theol. 10/12 1653. "Død som "jubellærer"". Meget yndet som prædikant af kongen - Chr. IV, hvilket førte til, at han blev fundet værdig at beklæde Ålborg bispestol .

Han giftede sig igen i 1647, men havde ingen børn i andet ægteskab.

( kilde: www.olesenlarsen.dk/slgt/2.2.1.1.2.1.2.2.1.html )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Præstetavle Henne Kirke: Bispetavle Budolfi Aalborg.

Anders Andersen Ringkøbing [ 1642 - 1668 ] skal have været rektor i Aalborg og var siden Præst i Vestjylland, hvorfra Chr. IV overraskende kaldte ham til Holmens Kirke i København; samme kongegunst gjorde ham et par år efter til Biskop i Aalborg. Han blev både Magister og Doktor, men har ikke efterladt sig andet litterært end ligprædikener. Han skal have været en flittig Biskop, og også politisk har han gjort sig gældende, således bla.a. under Rigsdagen ved Enevældens indførelse i 1660.

[ kilde: Festskrift i anledning af 400 - aars.- dagen for bispestolens overflytning til Aalborg ].
--------------------------------------------------------------------

Anders Andersen Ringkøbing. Præst fra 1633 til 1639. Han var født i Ringkøbing den 1. oktober 1597, blev student fra Ribe 1615. han skal 1617 være blevet rektor i Aalborg. 1621 præst i Henne. 1633 blev han saa kaldet til til præst i Varde ved Skt. Nicolai kirke, hvorfra han 1639 blev præst ved Holmen over Skibspræsterne. 1641 tog han magistergraden og udnævntes den 17. maj 1642 til Biskop i Aalborg, i hvilken stilling han 1653 blev Dr.Theolog og døde den 11. oktober 1668 efter at have tjent i offentlige embeder i 50 aar. Hans første hustru døde 1645, hvorpaa han 1647 ægtede Hedvig Pauludan, datter af Villum Pauludan, præst i Viborg, enke efter Niels Paulsen Schandorph, Sognepræst til Frue Kirke i København.

[ kilde: ribe amt. præsterne ved jacobi ].

-----------------------------------------------------------------------

No 651. Sognepræster til Holmens Kirke.

Indsat som Præst nr. 2

C. f. B. 08-11-1639 [ Varde Jacobi K. c. 33 ] M. Anders Andersen Ringkjøbing,
f. Ringkjøb. 10-10-1597 ; St. Ribe 15 ; Rtr. Aalbg. 17 ; St. Henne 21 ; M. 41 ;
var den første Pr. ved Holmen ;
1 ~ …., b. 02-06-1645 ; 1 S., 1 D. ;
2 ~ 6 Trin. 1647 Hedvig VilhelmsDatter Pauludan af Viborg. Dk., C. e. N. P. Schandorf
t. Kbh. Frue K. ( senest Prof. Th. ) ; U 16-10-1671 ; u. B. ; see Anders A. R. i Boddum=Y.=H. ;
J. Poulsen t. Aalbg. Frue K. ;
[ Biskop over Aalborg Stift 17-05-1642, o. 19-05 ; Dr. Th. 10-12-1653 ; U 10-11-1668 som
Jubellærer ; meget yndet som Præd. af Kong Chr. IV. ; flittig Opsigt med sit Stift ;
W. 2/270 ; N. 499 ; C. 1/289. Cptph. i Aalbg. Frue K. ]

( kilde: Wibergs Præstehistorier, Tårnby Bibliotek.)

--------------------------------------------------------------------------------

Notat fra Den Danske Kirkes Historie - Ortodoksiens Storhedstid - side 273.

[ "Langt mere beskedne af Format var Winstrups ny tilkomne Kolleger: Anders Andersen Ringkøbing, der som Præst ved Holmens Kirke havde vundet Christian IV`s Yndest, og som kom til at virke - flittigt og nidkært - som Biskop over Aalborg Stift 1642 - 1668; ]
2550 anders andersen ringkjøbing 01 okt 1597 i ringkøbing. født 1/10 (10/10?) 1597 i ringkjøbing, "formentlig søn af borgerfolk". død 12/10 1668 som biskop i aalborg.gift 1) med moderen til else andersdatter ringkjøbing, hun døde 2/6 1645.student ribe 1615, rektor i aalborg 1617, sognepræst i henne 1621, sognepræst varde jacobi kirke ca. 1623 - 33, cand.theol. f.B. ved holmens kirke 8/11 1639. var den første præst ved holmens kirke og den første provst over hans kgl. majestæts skibspræster. magister 1641, biskop over aalborg stift fra 1642. dr. theol. 10/12 1653. "død som "jubellærer"". meget yndet som prædikant af kongen - chr. IV, hvilket førte til, at han blev fundet værdig at beklæde aalborg bispestol. han giftede sig igen i 1647, men havde ingen børn i andet ægteskab.(kilde:www.olesenlarsen.dk/slaegt/).(fra den danske kirkes historie=ortodoksiens storhedstid side 273). ; langt mere beskedne af format var winstrups ny tilkomne kolleger: ander andersen ringkøbing, der som præst ved holmens kirke havde vundet christian IV`s yndest, og som kom til at virke - flittigt og nidkært - som biskop over aalborg stift 1642 - 68; .....................................................anders andersen ringkøbing. præst fra 1633 til 1639. han var født i ringkøbing den 1. oktober 1597, blev student fra ribe 1615. han skal 1617 være blevet rektor i aalborg. 1621 præst i henne. 1633 blev han saa kaldet til til præst i varde ved skt. nicolai kirke, hvorfra han 1639 blev præst ved holmen over skibspræsterne. 1641 tog han magistergraden og udnævntes den 17. maj 1642 til biskop i aalborg, i hvilken stilling han 1653 blev dr.theolog og døde den 11. oktober 1668 efter at have tjent i offentlige embeder i 50 aar. hans første hustru døde 1645, hvorpaa han 1647 ægtede hedvig pauludan, datter af villum pauludan, præst i viborg, enke efter niels paulsen schandorph, sognepræst til frue kirke i københavn.[ kilde: ribe amt. præsterne ved jacobi ].........svenskekrigen i vendsyssel 1644.da oberst wrangel nærmede sig aalborg, gik biskop anders andersen ringkøbing og præsteskabet i aalborg ham i møde uden for byen for at bede ham om at skærme den for plyndring, fortæller provst p.k.paludan i sin haandskrevne aalborg stifts præstehistorie, og obertsen var meget venlig stemt, tog biskoppens "bonnet" (præstehat) og satte den paa sit hoved, medens han satte sin egen uniformskasket paa biskoppens hoved; men biskoppen, der ikke var saa lystig stemt, tog den atter af og bar den i haanden under sit følgeskab med obersten ind gennem byen, hvor wrangel indkvarterede sig og sit tjenerskab hos borgmester christen v.ginchel, der boede i den saakaldte "kong hans` gaard" paa gammeltorv, nu diskontobankens plads.wrangel gav ogsaa biskoppen et salvegardetegn til beskyttelse mod plyndring, og nogen egentlig plyndring synes byen ikke at være blevet gjort til genstand for........[kilde: vendsyssel aarbogen 1943-44, side 265.] far til ane-1275
--------------------------------------------------------------------------

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.
- Kapitel IV G
Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889
Hans Daniel Lind (1847-1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet september 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

616. 1639-42. Anders Andersen Ringkøbing. 15. Maj 1639 skrev Kongen: "Jeg haver set mit Memorial igennem paa dem, som her i disse Dage haver prædiket, saa og iblandt dem, jeg tilforn kændt haver, og befundet, at Hr. Anders (Sognepræst i Varde, forhen i Henne) bedst kan betjene her paa Slottet." Der blev hurtigt truffet en anden Bestemmelse: 29. Maj blev A. A. R. ansat ved Holmens Kirke fra Paaske at regne, "da vi gærne saa en Person at have, hvis Gaver og skikkelige Liv og Levnet os vel er bevidst". Kollats fik han 8. Nov. I Besolding, (til Husleje) og i Genant fik han det samme som Formanden foruden den halve uvisse Indtægt; den anden Halvdel, som Formanden havde i Efterløn, fik A. A. R. ogsaa i 1641, mod at overlade N. Mikkelsen Vikariet i Lunde Kapitel, der jo var tillagt Embedet til Brød og Vin; men dette faldt A. A. R. "for højt", hvorfor han til Brød og Vin fik 50 Dlr. af Kirkens Rentepenge, saa længe Formanden levede. Han benævnes udtrykkelig "Provst over H. Maj.s Skibspræster". 1. Jun. 1641 kreeredes han af Hans Svane til Magister; s. A. ønskede han Klokkerens Hus, men 17. Maj 1642 udnævnes han til Biskop i Vendelbo Stift og aabner saaledes Rækken af de mange Holmens Sognepræster, som have
409

besteget en Bispestol. Han var født 1. Okt. 1597 og hensov 11. Okt. 1668 1).


__________

1) Ny kirk. Saml. VI, 588, Rørdam, And. Arrebo I, 92. Rosenberg, Aandsliv III, 380. Ny kirk. Saml. I, 127. Werlauf, Antegnelser 45. Stolpe I, XLII. Sj. Reg. 18, 143. 263. Bruun, Kolbh. 231. Gjellerup, Jersin 129. Se desuden Nyerup og Krafts Litt. Leks. og N. M. Petersen, Litt. Hist. III. D. Mag. 5. R. I, 68. 206.

--------------------------------------------------------------------------------